Moj račun

Opći uvjeti poslovanja

Cijene proizvoda
Članak 11.
Sve istaknute cijene su u eurima (EUR) i hrvatskim kunama (HRK) te uključuju Porez na dodanu vrijednost (PDV).
Prodavatelj će jasno i vidljivo istaknuti sve cijene proizvoda.
U cijene proizvoda nije uključena cijena dostave.

Izjava o konverziji (Conversion statement)
Članak 12.
Sva plaćanja biti će izvršena u eurima.

Načini plaćanja
Članak 13.
Načini plaćanja na internetu
Plaćanje po ponudi virmanom ili e-bankarstvom.

Članak 14.
Kupovina i dostava vrijedi samo za teritorij Republike Hrvatske. Robu šaljemo na trošak i rizik kupca nekom od dostavnih službi. Kupac može robu preuzeti i u prostorijama Prodavatelja. Kupac je prilikom preuzimanja robe od dostavljača ili u Poslovnici dužan pregledati proizvode i provjeriti sljedeće:
• postoje li vanjska oštećenja na ambalaži proizvoda i eventualna odmah prijaviti Dostavljaču ili trgovcu te odbiti preuzimanje proizvoda
• pred dostavljačem provjeriti odgovaraju li isporučeni proizvodi, kvantitativno i kvalitativno, onima na dostavnici te odbiti preuzimanje ako nešto nije u redu
Naručeni proizvodi dostavljaju se samo do ulaza u stambeni ili poslovni objekt. Dostavljač nije dužan nositi paket do vrata Kupca.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak, nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.
Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu te je prikazana na Internetskim stranicama prodavatelja i nalazi se u Ponudi koju dobije Kupac prije plaćanja.
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.
Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije i transporta u iznosu 20% vrijednosti proizvoda i drugih mogućih troškova.

Pisani prigovor kupca
Članak 15.

Sukladno Zakona o zaštiti potrošača (NN), potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama trgovca.
Potrošač može pisani prigovor podnijeti i putem pošte na adresu Bana Jelačića 74, 32100 Vinkovci ili putem elektroničke pošte na info@multipos.hr. Trgovac je dužan pisanim putem dužan potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača te u roku 15 dana odgovoriti na isti.

Jamstvo
Članak 16.

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u Jamstvenom listu.
Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.
Proizvođač putem uvoznika jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka davatelj jamstva se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje jamstvenog lista i računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažnim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:
• do kvara ili nedostatka je došlo pogrešnim korištenjem uređaja ili dijelova uređaja, korištenjem koje je u suprotnosti s proizvođačkim uputama
• do kvara ili nedostatka je došlo zbog mehaničkog oštećenja, nepravilnog rukovanja, neovlaštene izmjene softvera
• do kvara ili nedostatka je došlo uporabe neodgovarajuće opreme, punjača, baterije ili drugog potrošnog materijala
• do kvara ili nedostatka je došlo jer je uređaj bio pod utjecajem vlage, tekućine ili hrane, kemijskih proizvoda i slično ili više sile (temperatura, korozija, grom, požar, napon ili drugih štetnih djelovanja koja se ne mogu predvidjeti)
• ako je serijski broj uređaja uklonjen, izbrisan, izmijenjen, nepregledan ili neispravan
• ako je datum na jamstvenom listu brisan ili ispravljan
• ako je uređaj vraćen bez priloženog originalnog dokaza o kupnji (račun) koji jasno pokazuje ime i adresu prodavatelja, vrijeme i mjesto kupnje
• ako je uređaj bio otvaran, mijenjan ili popravljan od strane bilo koga osim ovlaštenog servisnog centra
• ako postavke za uslugu koju vrši taj uređaj nisu pravilno postavljeneUkoliko Prodavatelj, prilikom zaprimanja uređaja, utvrdi nešto od gore navedenoga zadržava pravo odbiti zaprimanje uređaja na servis.
Uređaji za profesionalnu upotrebu posebno su označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku, nisu predviđeni za profesionalno korištenje te nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom. U tom slučaju, trošak popravka snosi kupac ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara.
Za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad Kupac mora obavezno kontaktirati ovlašteni servis od strane proizvođača jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad.
U slučaju reklamacije kvara koji nije pokriven jamstvenim uvjetima Prodavač zadržava pravo naplate troškova testiranja i logističkih troškova prema cjeniku.

Odgovornost za materijalne nedostatke
Članak 17.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno primjenjivim propisima.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:
– ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
– ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
– ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
– kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
– ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
– ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
– ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Reklamacije i servis
Članak 18.

U slučaju kvara ili nedostatka, Kupac može:
1. uređaj donijeti u Poslovnicu Prodavatelja
2. uređaj poslati o svom trošku na adresu Prodavatelja
3. Uređaj poslati o svom trošku na adresu ovlaštenog servisa (osim ako ovlašteni servis sam snosi troškove prikupa i povrata!)
Uz uređaj je potrebno dostaviti jamstveni list te račun kao i svu dodatnu opremu koja je došla uz uređaj.
Uređaj mora biti zapakiran na način koji će spriječiti oštećenja prilikom transporta.
Uređaj se sa servisa kupcu vraća na isti način na koji je dostavljen.Adresa ovlaštenog servisa navedena je u Jamstvenom listu.
Prodavatelj ne odgovara za podatke koji su pohranjeni na uređaju koji se šalje na reklamaciju ili servis.
Za uređaje za koje se utvrdi da su ispravni, Prodavatelj ili ovlašteni servis može zaračunati radne sate po važećem cjeniku.
Testiranje ispravnosti uređaja se naplaćuje po važećem cjeniku.
U slučaju odustajanja Kupca od servisa, Prodavatelj može naplatiti radne sate za utvrđivanje kvara po važećem cjeniku.
U slučaju popravka uređaja koji je izvan jamstvenog roka, Kupac prije preuzimanja mora podmiriti sve troškove.
Prodavatelj čuva uređaj 45 dana nakon završene reklamacije ili servisa i nakon toga postaje njegovo vlasništvo.
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Raskid ugovora o kupoprodaji
Članak 19.

Kupac ima pravo, ne navodeći razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana od preuzimanja proizvoda.
Kupac mora o jednostranom raskidu ugovora pisanim putem, nedvosmisleno, obavijestiti Prodavatelja prije isteka gore navedenog roka od 14 dana.
Adresa na koju će poslati pisanu obavijest je Fiskal d.o.o., Bana Jelačića 74, 32100 Vinkovci ili info@multipos.hr
Za raskid ugovora Kupac može koristiti Obrazac koji može pronaći na sljedećoj poveznici “Obrazac za jednostrani raskid ugovora”.
Kupac mora navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.
Kupac mora izvršiti povrat proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je dao izjavu o raskidu ugovora. Ako prekorači ovaj rok, gubi pravo na jednostrani raskid ugovora odnosno gubi pravo na povrat uplaćenog.
Kupac snosi troškove povrata proizvoda.
Kupac snosi troškove svakog umanjenja vrijednosti robe, Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača. (otpakirana roba, izgubljeni dijelovi ili dokumentacija, razna oštećenja, tragovi uporabe i slično, osim onog što je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.)
Proxima informatika će o svakom umanjenju obavijestiti Kupca pisanim putem, običnom ili elektroničkom poštom.
Proxima informatika će izvršiti povrat sredstava tek nakon što mu Kupac vrati proizvod, a najkasnije u roku 14 dana. Ako Kupac vrati proizvod koji je neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije smatra se da nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. O istom ćeProdavatelj obavijestiti Kupca.
Proxima informatika će Kupcu poslati informaciju o primitku Obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja elektroničkom poštom.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji:
• ako je Prodavatelj ispunio svoju obveze iz ugovora i prije toga upozorio Kupca da neće imati pravo na jednostrani raskid ugovora ako Prodavatelj ispuni svoje ugovorne obveze
• ako je Prodavatelj Kupcu prodao proizvod koji je rađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu
• ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih računalnih programa ili računalnih igara, koje su otpečaćeni nakon isporuke
• ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju i ako je Kupac prije kupovine upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora
• ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
• ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
U slučaju isključenja prava na jednostrani raskid ugovora Prodavač će Kupca posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.
Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Pravo na povrat proizvoda
Članak 20.

U roku od četrnaest (14) kalendarskih dana, od dana dostave proizvoda, Kupac ima pravo na povrat Proizvoda u slučaju kada je isporučen Proizvod koji nije naručen.
Prije povrata Kupac treba pisanim putem, poštom ili elektroničkom poštom, obavijesiti Prodavatelja.
Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom.
Povrat mora biti unaprijed dogovoren.
Ovaj članak se ne odnosi na robu vraćenu kod kupnje na daljinu i jednostranog raskida ugovora.